top of page

東華帝君 王玄甫

王玄甫(? —345),姓王名誠,字玄甫,號少陽,又號東華子。 漢代東海(今山東兗州)人。 幼系天仙東王公所降生,乃亦稱為東華帝君,生於戰國時。 據《金蓮正宗記》雲:東華帝君生有奇表,幼慕真風,白雲上真見而愛之,曰:「天上謫仙人也」。 乃引之入道,授以青符玉篆,金科靈文,大丹秘訣,周天火候,青龍劍法。 東華得之,拳拳服膺,三年精心,盡得其妙。 遂隱居於昆侖山煙霞洞,結草奄以自居,額曰東華觀。 韜光晦跡,又徙居代州五臺山紫府洞天。 後授度門人鐘離權,嗣弘法教。 卒于晉穆帝永和元年(西元345),後稱「中嶽真人」。 元世祖至元六年(1269年)正月詔封其為「東華紫府少陽帝君」。 元武宗又加封為「東華紫府輔元立極大道帝君」 。 為全真教北宗首祖。 

bottom of page