top of page

馬鈺

馬丹陽(1123-1183),原名僕義,字宜甫,後更名鈺,號丹陽子。 山東寧海(今山東牟平)人。 弱冠能詩。 擅針灸療法,有馬丹陽神針八法之稱。 金大定七年七月王重陽到寧海傳道,馬丹陽與妻孫不二師事之。 王重陽見其夫婦求道心誠,遂將內丹秘訣傳於二人。 馬丹陽立遇仙派,孫

不二立清淨派。 馬丹陽著有《神光璨》、《洞玄金玉集》,孫不二著有《不二元君法語》,流傳於世。 二人同為北七真之一。

bottom of page